Xestión >> Documentación >> Normativa

Normativa

Ó CAAN seralle de aplicación a seguinte normativa estatal e autonómica relacionada coa protección animal:

  • Lei 4/2017, de 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (DOG núm. 194, de 11 de octubre de 2017, y BOE núm. 263, de 30 de octubre de 2017).
  • Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre o acceso ó contorno das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia (DOG núm. 253, 31 de decembro de 2003)
  • Decreto 153/1998, de 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade (DOG núm. 107, de 5 de xuño de 1998).
  • Decreto 111/2010, de 24 de xuño, polo que se modifican diversos decretos en materia de agricultura, formación agraria e conservación da natureza para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE, relativa ós servizos no mercado interior (DOG núm. 130, de 9 de xullo 2010, con corrección de erros no DOG núm. 147, de 3 de agosto de 2010).
  • Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos (BOE núm. 307, de 24 de decembro de 1999).
  • Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da posesión de animais potencialmente perigosos (BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2002).
  • Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e de adestradores caninos (DOG núm. 63, de 2 de abril de 2002).
  • No ámbito municipal tamén serán de aplicación as correspondentes ordenanzas municipais aprobadas polo órgano de goberno.